This information resides on a DoD interest computer. Important conditions, restrictions, and disclaimers apply

Privacy and Security Notice

LPR : AMPHIBIOUS TRANSPORT, SMALL13 record(s) found

Class Hull Name
LPR 55 LPR 55 LANING
LPR 0 LPR 57 BARBER
LPR 55 LPR 86 HOLLIS
LPR 87 LPR 89 RUCHAMKIN
LPR 87 LPR 100 RINGNESS
LPR 101 LPR 101 KNUDSON
  LPR 119 BEVERLY W REID
  LPR 123 DIACHENKO
LPR 87 LPR 124 HORACE A BASS
  LPR 127 BEGOR
  LPR 130 COOK
LPR 101 LPR 132 BALDUCK
  LPR 135 WEISS